Znak obce

Heřmanoměstecko


 P O Z V Á N K A


na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce, které se koná ve čtvrtek 28.6.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.


Program:
1.Úvod
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu
4. Schválení Záměru 16/2018 – Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků nadačního fondu CEMEX.
5. Schválení Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků nadačního fondu CEMEX.
6. Schválení Záměru 17/2018 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-2015605/VB/01, Kostelec u Heřmanova Městce, parc.č. 73 – kabel(NN)
7. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-2015605/VB/01, Kostelec u Heřmanova Městce, parc.č. 73 – kabel(NN).
8. Schválení Záměru 18/2018 – Kupní smlouva k projektu Rekonstrukce plynovodu DN 500 Olešná – Černá za Bory
9.Schválení Kupní smlouvy k projektu Rekonstrukce plynovodu DN 500 Olešná – Černá za Bory
10.Schválení Záměru 19/2018 – Smlouva o odkoupení části pozemku 122/1,17/1.
11.Schválení Záměru 20/2018 - Smlouva o dodávce pitné vody č. 60017567/2.
12. Schválení Smlouvy o dodávce pitné vody č. 60017567/2.
13.Schválení Záměru 21/2018 - Smlouva o bezúplatném užívání části pozemku p.č 915/9 v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce
14.Schválení Záměru 22/2018 - Smlouva o dodávce pitné vody č. 60017580/2.
15. Schválení Smlouvy o dodávce pitné vody č. 60017580/2.
16.Schválení Záměru 23/2018 – Dohoda o provozování veřejného osvětlení
17.Schválení Dohody o provozování veřejného osvětlení
18.Schválení Závěrečného účtu za rok 2017 - Heřmanoměstecko svazek obcí
19. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko
20. Projednání žádosti o odkoupení p.č. st. 230 v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce
21.Různé
22. Diskuze
Na úřední desce: Vyvěšeno dne: 15.6.2018 Sejmuto dne: 28.6.2018
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě s veřejným přístupem .

 


  • Zveřejněno: 15.06.2018   Staženo: 28.06.2018Zpět