Znak obce

Heřmanoměstecko


Dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

06.03.2018

 -strana první-

Dodatek č. 1/2018
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 19. 12. 2017

Smluvní strany:

Obec Kostelec u Heřmanova Městce, IČ 00654728, DIČ CZ00654728
se sídlem Kostelec u Heřmanova Městce 64, 538 03 Heřmanův Městec
zastoupené panem Ing. Lubomírem Jankovským, starostou obce
dále jen „pronajímatel“

a

Pan …………………………, datum narození…………………………., trvale bytem Kostelec u Heřmanova Městce………538 03 Heřmanův Městec
dále jen „nájemce"

uzavírají tento:

Dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 19. 12. 2017 (dále jen „Dodatek č. 1")

Čl. I.
Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o nájmu nebytových prostor
ze dne 19. 12. 2017:
1.
V textu Odst. II. Předmět nájmu, Smlouvy o nájmu nebytových prostor, se věta druhá doplňuje slovním spojením: „a kuchyně“.

Celá věta druhá bude po úpravě mít následující text:
„Jedná se o část samostatně stojícího objektu s vlastním vstupem – jídelna a kuchyně o podlahové ploše 80 m2 se samostatným měřením elektrické energie podružným elektroměrem.

2.
Jinak je Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 19. 12. 2017 beze změn.

Čl. II.
Další ujednání:
1.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1/2018 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

2.
Záměr uzavřít Dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 19. 12. 2017 byl ze strany pronajímatele schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce č. ……………… ze dne ………….. 2018.
Dodatek č. 1/2018 a smlouva o Dodatku č.1/2018 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 19. 12. 2017 byl ze strany pronajímatele schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce č. ……………… ze dne …………..2018.

3.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
-strana druhá-

4.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v počtu 2 stejnopisů, po jednom pro každého účastníka smlouvy.


V Kostelci u H. Městce dne:………………. V Kostelci u H. Městce dne:………

Pronajímatel: Nájemce:

 

 

…………………………………… ………………………………………
Obec Kostelec u Heřmanova Městce
Ing. Lubomír Jankovský-starosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 6. 3. 2018 2018 Podpis: …………………….
Sejmuto: …………….. 2018
Ve stejném termínu vyvěšeno v elektronické podobě.
Zodpovídá: Ing. Jankovský Podpis: …………………….


  • Zveřejněno: 06.03.2018    Zpět